miércoles, 16 de noviembre de 2016

Oficios y documentos de la Valencia Medieval. Donzell/Doncel
ESCRIVÀ, Guillem, d'ofici DONZELL (1438, València)

La paraula donzell ve del llatí vulgar "domnicellus"

El Donzell era una dignitat lligada a determinades localitats i un ofici de tall de la monarquia baixmedieval, a càrrec de joves de famílies nobles encara no armats cavallers i que exercien de patges o acompanyants del rei o de l'hereu de la corona i posteriorment passaven a formar part d'un cos militar especial.

A l'any 1438 hi ha una notícia documental, al mes de febrer, d'un donzell amb el nom de Guillem Escrivà, habitant de València, reconeixent haver rebut de Joan Rull i Bernat Durbà, pagès i veïns dita ciutat, 10 sous i 10 diners dels 21 sous carregats sobre unes fanecades de terra campa, situades al terme de Patraix (València).

No hay comentarios:

Publicar un comentario